மங்களாசாசனம்


இத்திருக்கோயிலில் மங்களாசாசனம் செய்யப்பெற்ற விபரம்

  1. பேயாழ்வார்

  2. பூத்தாழ்வார்

  3. நம்மாழ்வார்

  4. திருமிழிசையாழ்வார்

  5. திருமங்கையாழ்வார்

  6. ஸ்ரீ ஆண்டாள்